Doelstelling, visie en missie van GGA Nederland

Doelstellingen

De doelstellingen van de Stichting Vrienden van God’s Golden Acre Nederland zijn:

  • Een financiële en materiële bijdrage leveren aan de hulp die door de stichting “God’s Golden Acre” in Zuid-Afrika (GGA Z-A) wordt gegeven aan hulpbehoevende kinderen in Zuidelijk Afrika. Deze hulp wordt daar geboden in de vorm van opvang, geborgenheid, huisvesting, voeding, kleding, scholing, medische zorg, ontspanning enzovoort. 
  • Het geven van voorlichting daarover in Nederland.

 

De stichting tracht deze doelen te bereiken door: 

  • Het doen ‘adopteren’ van in tehuizen of elders wonende kinderen die onder de zorg van GGA Z-A vallen, waaronder wordt verstaan het geven van mogelijkheden tot het financieel ondersteunen van deze kinderen. 

  • Een bijdrage te leveren aan hulpverleningsprojecten vallend onder het beheer van GGA Z-A zoals maaltijdprogramma’s, bouwprogramma’s, scholingsprogramma’s en dergelijke. 

  • Een bijdrage te leveren aan het dekken van de kosten die gemaakt worden om de activiteiten van GGA Z-A mogelijk te maken. 

  • Gebruik maken van alle zodanige andere middelen en het nemen van alle zodanige maatregelen die naar het oordeel van het bestuur voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

 

Visie

In de meest ideale situatie is de aidsproblematiek en de gevolgen daarvan onder controle en kan God's Golden Acre Zuid Afrika met haar werkzaamheden stoppen. Het oplossen van deze problematiek ligt echter ver buiten de scope van 'Vrienden van God's Golden Acre Nederland'. Daarom is het voor de stichting belangrijk God’s Golden Acre te blijven steunen. 

Het in stand houden van God’s Golden Acre is in Nederland gericht op het verwerven van financiële middelen. Deze gelden worden via de volgende kanalen geworven:

  • Financieel Kinderadoptie Programma (FKP)

  • Algemeen Steunfonds (ASF)

  • 5 euro fonds (geef ze de vijf)

  • Acties ten behoeve van speciale projecten

 

Missie

De missie van de stichting is als volgt gedefinieerd: "Geef een kind een thuis"

Alles wat de stichting doet heeft uiteindelijk als doel het leven van de kinderen in KwaZulu-Natal te verbeteren.

Kinderen zijn de toekomst en als we de toekomst van de huidige generatie weten te verbeteren, verbeterd daarmee automatisch de toekomst van de navolgende generaties.

 

Voor verdere informatie zie ook onze jaarverslagen: klik hier!