Adopteer een kind

Naar het formulier »

Financieel kinderadoptie programma (FKP)

Stichting Vrienden van God’s Golden Acre Nederland heeft een programma waarin sponsors in Nederland kinderen financieel kunnen adopteren in Zuid-Afrika. Voor een bedrag van 24 euro per maand. Hiervoor komen zowel kinderen in aanmerking die in het kindertehuis van God's Golden Acre wonen, als de kinderen uit de omliggende valleien in KwaZulu-Natal.

U kunt ook kiezen voor het sponsoren van een kind uit het omliggende landelijke gebied. Deze kinderen worden door plaatselijke 'community workers' (sociaal werksters) geselecteerd uit de allerarmste gezinnen. Het zijn kinderen die vaak opgroeien zonder eigen ouders. Ze wonen bijvoorbeeld bij een oma, een pleegouder of een oudere broer of zus. Met uw bijdrage wordt voor deze kinderen het schoolgeld en het schooluniform betaald en krijgt het gezin elke maand een voedselpakket.

Stichting God's Golden Acre ziet er nadrukkelijk op toe dat het geld uitsluitend terecht komt op de plekken waar het het hardste nodig is. Soms gebeurt het namelijk dat de financiële situatie waarin een kind verkeert, aanzienlijk verbetert. Iemand binnen het gezin krijgt een structureel inkomen of het kind kan bij andere familieleden terecht die het iets breder hebben. Als de omstandigheden zo ver verbeteren dat het kind eigenlijk geen financiële steun meer nodig heeft, dan wordt samen met de plaatselijke community workers een ander kind gezocht dat deze hulp wél hard nodig heeft.

Sponsort u een kind uit het tehuis, dan helpt uw financiële bijdrage mee om de directe kosten te dragen van de opvang van alle aanwezige kinderen; op dit moment zijn dat er zo'n veertig. Denk hierbij aan de rekeningen voor levensmiddelen, elektriciteit en water, maar ook schoolgeld, schooluniformen en transportkosten.

Van alle kinderen in het Financieel Kinderadoptie Programma wordt jaarlijks een voortgangsrapportage gemaakt. Als sponsor ontvangt u die uiteraard ook van uw kind.

U steunt al een kind voor 24 euro per maand. Wilt u een kind financieel adopteren? Schrijf u dan nu in! Voor meer algemene informatie over het werk van God's Golden Acre Zuid-Afrika kunt u de algemene flyer downloaden. Klik hier.


Regels Financieel Kinderadoptie Programma

Via het Financieel Kinderadoptie Programma kan God's Golden Acre kinderen in de omringende valleien (feitelijk vaak hele) gezinnen ondersteunen. Het sponsorgeld wordt gebruikt voor voedselpakketten en een bijdrage in de kosten voor het schoolgeld en schooluniformen. Omdat de nood hoog is en de beschikbare budgetten beperkt, is GGA Zuid-Afrika gedwongen om zeer zorgvuldig met het sponsorgeld om te gaan. Daarom geldt er een aantal voorwaarden waar de gesponsorde kinderen/gezinnen aan moeten voldoen.
 

 • Voor de sponsorkinderen in de valleien (Kwa Ximba en Sankonthse/ Mompela) geldt dat ze in elk geval naar school moeten gaan. De leeftijdgrens voor schoolgaande kinderen is 22 jaar. Kinderen die niet meer naar school gaan of ouder zijn dan 22, worden uit het programma geschrapt.
   
 • Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 1.000 Rand per maand. Als de financiële omstandigheden van het gezin verbeteren, wordt de sponsoring stopgezet zodat een ander gezin ervoor in aanmerking kan komen.
   
 • De voedselpakketten worden op een vaste dag in de maand uitgedeeld vanuit een vrachtwagen die stopt op een centraal punt in de betreffende vallei. Het sponsorkind en/of een naast familielid uit het gezin moet het pakket komen ophalen. Daarbij moeten ze ter controle de bijbehorende knipkaart van het sponsorprogramma kunnen laten zien.
   
 • Wie een keer niet aanwezig kan zijn op de uitdeeldag, moet dat bij voorkeur een week van tevoren laten weten aan de eigen sociaal werker. Dan kan worden bekeken of het pakket later langs een andere weg kan worden bezorgd.
   
 • Als een kind of gezin zonder kennisgeving drie keer niet is komen opdagen, ontbreekt kennelijk de nood of de motivatie. Het gezin krijgt dan bericht dat het kind uit het sponsorprogramma wordt geschrapt. Zo kan er weer een ander hulpbehoevend gezin worden geholpen.
   
 • GGA Zuid-Afrika wil ook elk jaar een rapportage kunnen maken voor de betreffende sponsor. Dat jaaroverzicht bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel maakt de sociaal werk(st)er. Het bevat een foto van het kind en een update van hoe het met het kind gaat, zowel op school als thuis. Het tweede deel omvat een zelfgeschreven persoonlijk (bedank)briefje van het sponsorkind aan de sponsor, waarin ze kunnen vertellen wat de sponsoring voor hen betekent. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om dankjewel te zeggen tegen mensen die hen vanuit de goedheid van hun hart ondersteunen. We vragen één brief(je) per kind per jaar; ook dit is een voorwaarde voor deelname aan het programma.


Van de kinderen die in het weeshuis verblijven, wordt jaarlijks eveneens zo'n rapportage gemaakt. Ook van hen wordt verwacht dat ze elk jaar een brief schrijven naar de sponsor. Al wordt het sponsorgeld in dit geval niet direct persoonlijk aangewend maar bestemd voor de algemene middelen van het kindertehuis, waaruit schoolkosten, voedsel en vaste lasten worden betaald.
 

"Laat het een kind van uw rekening zijn!"

Gegevens: Stichting Vrienden van God's Golden Acre Nederland


Postbus 443 7770 AK Hardenberg
IBAN nr.: NL96 Rabo 0381636097
BIC code: RABONL2U
Incassant ID: NL71ZZZ040697310000
K.v.K.: 04069731

DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA

Financieel Kinderadoptie Programma

JA, IK NEEM EEN KIND VOOR MIJN REKENING … !


Alle velden zijn verplichte invoervelden!

Hier geef ik mijn voorkeur voor het te sponsoren kind aan:
 
Geen voorkeur
Meisje
Jongen
 
Geen voorkeur
0 t/m 6 jaar
7 t/m 12 jaar
13 t/m 18 jaar
 
 
 
€ 24,00 per kind per maand
€ 72,00 per per kind kwartaal
€ 288,00 per kind per jaar
 
Per automatische euro incasso van IBAN Nummer
 
Ik maak dit bedrag maandelijks over naar NL96 RABO 0381 6360 97.
 
Dhr.
Mevr.
Fam.
 

Algemene voorwaarden:

Algemeen:

 • Door ondertekening van het doorlopende machtiging S€PA bindt u zich aan deze voorwaarden en de financiële zorg voor een kind, en geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van God’s Golden Acre Nederland om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens deelname aan het Financieel Kinderadoptie Programma, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ondergetekende.
 • Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 • Na aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk gegevens over uw kind.
 • Bij het toewijzen van een kind zullen wij zo veel mogelijk rekening houden met uw voorkeur. Echter uw voorkeur is niet bindend.Betaling:

 • Betaling geschiedt via euro Incasso of periodieke overmaking.
 • Wanneer wij van u geen betalingen ontvangen zult u tot maximaal 2 maal hierover worden herinnerd. Is het verschuldigde bedrag daarna nog niet betaalt, dan zijn wij helaas genoodzaakt om de sponsoring stop te zetten.
 • De sponsoring begint op de eerstvolgende maand na uw inschrijving. De betaling vindt plaats aan het einde van de voorgaande maand. U betaalt altijd voor 1 periode. Dit wil zeggen dat de volgende betaling precies 1 betalingsperiode later is.Opzegging:

 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met een opzegermijn van 1 maand.
 • Er zal geen restitutie plaats vinden van reeds betaalde bedragen. Indien uw opzegging niet minimaal 1 maand voor de eerstvolgende betalingsperiode is ingediend zal er nog nog 1 keer een incasso plaatsvinden.
Ik verklaar hierbij akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 
« Terug naar overzicht